ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών PDF Εκτύπωση E-mail

Άρθρο 1
Ίδρυση - Αποστολή

1. Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών», αποστολή της οποίας είναι ο εξωδικαστικός έλεγχος της διοικητικής δράσης στους τομείς της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος, με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας, στους ανωτέρω αναφερόμενους τομείς.
2. Ο «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικό όργανο ή διοικητική αρχή, κατά την άσκηση δε των καθηκόντων του, απολαμβάνει προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.
3. Ο «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» δεν διώκεται και δεν εξετάζεται για γνώμη που διατύπωσε ή πράξη που εκτέλεσε κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Δίωξη επιτρέπεται ύστερα από έγκληση μόνο για συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση ή παραβίαση του απορρήτου.
4. Ο «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» επικουρείται από πέντε (5) Βοηθούς Συνηγόρους, οι οποίοι προΐστανται αντίστοιχων τομέων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος.
5. Ο «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών», οι Βοηθοί Συνήγοροι, οι ειδικοί επιστήμονες και οι αποσπασμένοι υπάλληλοι με προσόντα ειδικών επιστημόνων, σε περίπτωση που ενάγονται ή διώκονται για πράξη ή παράλειψη, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, μπορεί να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων με μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
6. Ο «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» υποστηρίζεται από σαράντα (40) ειδικούς επιστήμονες.
7. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη λειτουργία της αρχής εγγράφονται σε ειδικό φορέα και ενσωματώνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Διατάκτης της δαπάνης είναι ο Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Άρθρο 2
Εκλογή – Θητεία

1. Ως «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» και Βοηθοί Συνήγοροι επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, που διαθέτουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση και απολαύουν ευρείας κοινωνικής αποδοχής.
2. α. Ο «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» επιλέγεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής και διορίζεται με προεδρικό διάταγμα. β. Οι Βοηθοί Συνήγοροι διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σχετική πρόταση του Συνηγόρου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών. Ένας από τους Βοηθούς Συνηγόρους ορίζεται με την ίδια απόφαση «Αναπληρωτής Συνήγορος». Αναπλήρωση του Συνηγόρου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών χωρεί εφόσον αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο.
3. Η θητεία του «Συνηγόρου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» και των Βοηθών Συνηγόρων είναι πενταετής. Επανεκλογή του ίδιου προσώπου ως Συνηγόρου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών δεν επιτρέπεται. Η πρόωρη λήξη της θητείας του Συνηγόρου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο δεν επιφέρει και τη λήξη της θητείας των Βοηθών Συνηγόρων.
4.α. Ο «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» μπορεί να παυθεί με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου και προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, για ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω νόσου ή αναπηρίας σωματικής ή πνευματικής. β. Οι Βοηθοί Συνήγοροι μπορεί να παυθούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από πρόταση του «Συνηγόρου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών», για ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων τους λόγω νόσου ή αναπηρίας σωματικής ή πνευματικής, καθώς και για αιτιολογημένη ανεπάρκεια κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 5. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους ο Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και οι Βοηθοί Συνήγοροι δεν επιτρέπεται να ασκούν καμία επαγγελματική δραστηριότητα ή να αναλαμβάνουν άλλα καθήκοντα, αμειβόμενα ή μη, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος αναστέλλεται. 6. Οι αποδοχές του Συνηγόρου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και των Βοηθών Συνηγόρων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομίας και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες

1. Ο «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» επιλαμβάνεται περιπτώσεων κακοδιοίκησης, ελλειπούς λειτουργίας, μη εξυπηρέτησης του πολίτη ή παραβίασης της νομιμότητας από τα όργανα: α) του Δημοσίου, β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και γ) των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στους τομείς της Υγείας, της Πρόνοιας, της Κοινωνικής Ασφάλισης, της δημόσιας υγείας, των δικαιωμάτων των ασθενών και των ατόμων με αναπηρίες, της προστασίας της μητρότητας και της οικογένειας, της παιδικής και της τρίτης ηλικίας. Οι αρμοδιότητες του «Συνηγόρου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» αφορούν πρωτίστως το αντικείμενο δραστηριότητας των Υπουργείων Υγείας και Πρόνοιας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά και όσων άλλων Υπουργείων εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στους ανωτέρω αναφερόμενους τομείς.
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται με ακρίβεια τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εμπίπτουν στην περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
3. Στην αρμοδιότητα του «Συνηγόρου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» δεν υπάγεται ο έλεγχος πράξεων των υπουργών και υφυπουργών που ανάγονται στη διαχείριση της πολιτικής λειτουργίας. Δεν υπάγονται επίσης στην αρμοδιότητά του θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών, τα οποία εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του.
4. Ο «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» ερευνά αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν σχετικής αναφοράς ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των δημοσίων υπηρεσιών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, που παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων. Ερευνά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ατομικό ή συλλογικό όργανο δημόσιας υπηρεσίας, με πράξη ή παράλειψή του, δεν ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών και ιδίως: i. ερευνά αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αναφοράς πράξεις ή παραλείψεις που προσβάλλουν ή ματαιώνουν δικαιώματα ή συμφέροντα που προστατεύονται από το Σύνταγμα και τους Νόμους της Πολιτείας ή τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ii. ερευνά περιπτώσεις άρνησης ή κωλυσιεργίας εκπλήρωσης συγκεκριμένων υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, διατάξεις νόμου ή ατομικές διοικητικές πράξεις. iii. ερευνά κάθε παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας ή κατά κατάχρηση εξουσίας.
5. Ο «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» δεν επιλαμβάνεται υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον δικαστικής αρχής. 6. Ο «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» συντονίζει και κατευθύνει το έργο των Βοηθών Συνηγόρων. Εποπτεύει και κατευθύνει τους ειδικούς επιστήμονες και το προσωπικό που υπηρετεί στην Αρχή. Είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού και μπορεί να επιβάλλει ποινές που προβλέπονται από εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Αρχής.
7.α. Ο «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία παρουσιάζει το έργο της Αρχής, παραθέτει τις σημαντικότερες υποθέσεις και διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και τις αναγκαίες, κατά την κρίση του, νομοθετικές ρυθμίσεις. β. Η έκθεση του «Συνηγόρου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» υποβάλλεται το Μάρτιο κάθε έτους στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται στους Υπουργούς Υγείας και Πρόνοιας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» μπορεί να υποβάλλει στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό εκθέσεις και κατά τη διάρκεια του έτους. Η ετήσια έκθεση του «Συνηγόρου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της και δημοσιεύεται σε ειδική έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου.

Άρθρο 4
Διαδικασία έρευνας

1. Ο «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» επιλαμβάνεται κάθε θέματος που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από ενυπόγραφη αναφορά κάθε άμεσα ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου ή ένωση προσώπων, που κατοικούν ή εδρεύουν σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Ο «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» δεν επιλαμβάνεται περιπτώσεων κατά τις οποίες η διοικητική ενέργεια έχει γεννήσει δικαιώματα ή έχει δημιουργήσει ευνοϊκές καταστάσεις υπέρ τρίτων, που ανατρέπονται μόνο με δικαστική απόφαση, εκτός εάν προφανώς συντρέχει παρανομία.
3. Η αναφορά μπορεί να υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των ενεργειών ή παραλείψεων για τις οποίες προσφεύγει στο «Συνήγορο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών», και καταχωρείται σε ειδικό μητρώο. Η υποβολή της δεν εξαρτάται από την παράλληλη άσκηση αίτησης θεραπείας ή ιεραρχικής προσφυγής και δεν διακόπτει ούτε αναστέλλει τις προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες για την άσκηση ένδικου μέσου ή βοηθήματος. Σε περίπτωση που ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, ο Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών δεν επιλαμβάνεται του θέματος πριν αποφασίσει το αρμόδιο όργανο ή παρέλθει άπρακτη προθεσμία τριών (3) μηνών από την άσκησή της.
4. Ο «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» μπορεί, με απόφασή του, να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προφανώς αόριστη, αβάσιμη ή ασήμαντη, μετά από πρόταση του κατά περίπτωση αρμόδιου Βοηθού Συνηγόρου.
5. Ως προς την περαιτέρω διαδικασία έρευνας ισχύουν και για το «Συνήγορο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» οι διατάξεις των παρ. 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 4 του ν. 2477/1997 «Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 59 Α΄/18.4.1997).

Άρθρο 5
Διάρθρωση τομέων – Ειδικοί επιστήμονες

1. Οι τομείς δραστηριοποίησης του «Συνηγόρου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» διαρθρώνονται ως ακολούθως: i. Τομέας Υγειονομικού – Φαρμακευτικού ελέγχου ii. Τομέας Διοικητικού – Οικονομικού ελέγχου iii. Τομέας ελέγχου Φορέων Πρόνοιας iv. Τομέας ελέγχου Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης v. Τομέας προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.
2. Συνιστώνται σαράντα (40) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 1493/1991, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας πέντε (5) ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται ύστερα από δημόσια πρόσκληση του «Συνηγόρου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» για υποβολή υποψηφιότητας. Η επιλογή του προσωπικού αυτού ανατίθεται σε πενταμελή επιτροπή που αποτελείται από το «Συνήγορο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών», δύο (2) Βοηθούς Συνηγόρους και δύο (2) Καθηγητές Πανεπιστημίου. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Συνηγόρου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η επιτροπή αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και την προσωπικότητά τους με δημόσια συνέντευξη. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού καθορίζεται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Αρχής. Πρόσληψη δικηγόρου σε θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού συνεπάγεται την αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται οι αποδοχές των σαράντα (40) ειδικών επιστημόνων της παραγράφου 2 του παρόντος. Οι αποδοχές αυτές δεν μπορεί να είναι μικρότερες από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 92Α του Κώδικα περί Δικηγόρων.
4. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και τη λειτουργία της Αρχής καθορίζεται με την έκδοση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, ο οποίος συντάσσεται από τον Συνήγορο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και εγκρίνεται με την έκδοση προεδρικού διατάγματος ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Πρόνοιας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Οπτικο Ακουστικό Υλικό

Που θα μας βρείτε

Νίκαια:
Σολωμού 2Γ 184 50 
Τηλ:  210 4901 777,
          210 4901 770,
          210 4902 622,
Fax:  210 4903 526
E-mail: tassos@nerantzis.gr
              tasosner@otenet.gr

Δείτε επίσης...

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow